กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยสามารถยื่นแบบคำร้องได้ที่
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักบริหารกลาง
ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 44/100 ถ.นนทบุรี  
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-5077583 , 02-5077585 โทรสาร 02-5475633

ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล   แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
คำตอบ : ผู้สมัครประสงค์สมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.จนถึงวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://dtn.thaijobjob.com
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 17 ตุลาคม 2566 ได้ 4 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามวัน เวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินโดยต้องชำระเงินระหว่างเวลา 00.01 - 22.00 น. และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ช่องทางที่ 3 ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน "Krungthai NexT"
ตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน(Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" แล้วสามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" โดยต้องชำระเงินระหว่างเวลา 00.01 - 22.00 น. และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (SIip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ช่องทางที่ 4 ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
ตามวัน เวลาที่กำหนดใน แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" แล้ว สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยต้องชำระเงินระหว่างเวลา 00.01 - 22.00 น. และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip)
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 350 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ โดยกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่เว็บไซต์ http://www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครงาน"
คำตอบ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ : 02-507-7583 , 02-507-7585 โทรสาร 02-547-5633 ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. LineID : @Thaijobjob